dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu

L�?I N�?I ĐẦU

Vĩnh Kim - quê hương giàu truyền th�?ng cách mạng, truyền th�?ng hiếu học �?ã �?ược bạn bè biết �?ến qua những trang sử vẻ vang, qua những danh hi�?u anh hùng: Anh hùng lao �?�?ng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, niềm vinh dự �?ược Bác H�? tặng chiếc máy cày Zetor-25K.

Hai cu�?c chiến tranh �?ã �?i qua, người dân Vĩnh Kim dư�?i sự lãnh �?ạo của Đảng �?ã sẵn sàng hy sinh xương máu của mình �?�? bảo v�?, giành lại mảnh �?ất thân yêu này. Biết bao tấm gương sáng chói �?ã ngã xu�?ng �??Quyết tử cho T�? qu�?c quyết sinh�?�. Máu �?ào của biết bao chiến sĩ và của người dân trên quê hương Vĩnh Kim trong những n�?m khói lửa �?ã �?�? xu�?ng trên mảnh �?ất này �?�? cho hôm nay cu�?c s�?ng �?ược thanh bình.

Trong l�?ch sử �?ấu tranh ch�?ng giặc ngoại xâm cũng như trong thời bình, giáo dục luôn song hành v�?i sự hình thành và �?�?i thay của �?ất nư�?c, quê hương.

Cu�?n L�?ch sử trường Ti�?u học Vĩnh Kim �?ã ghi lại những giai �?oạn l�?ch sử của nhà trường. Từ khi m�?i thành lập �?ến thời kỳ chiến tranh ác li�?t: cơ s�? vật chất �?ơn sơ và thiếu th�?n, �?�?i ngũ giáo viên thiếu, kinh tế hết sức khó kh�?n nhưng v�?i ngh�? lực và quyết tâm cao của các thế h�? thầy cô giáo và học sinh �?ã tô �?ẹp trang sử truyền th�?ng giáo dục của xã nhà trong từng thời kỳ. M�?i m�?c thời gian �?ược ghi lại �? cu�?n l�?ch sử này �?ã nói lên lòng quyết tâm, sẵn sàng hy sinh cả tính mạng vì sự nghi�?p giáo dục. Nó �?ược lưu giữ những kỷ ni�?m, những ký ức về m�?t thời quá khứ hào hùng của sự nghi�?p giáo dục xã nhà. Đ�?ng thời nó cũng phản ánh �?ược công cu�?c cách mạng �?ấu tranh giữ nư�?c và phát tri�?n của dân t�?c nói chung và của Đảng b�? và nhân dân Vĩnh Kim nói riêng. Chúng ta bắt gặp những hình ảnh thầy cô giáo tận tuỵ v�?i nghề, hết lòng vì �?àn em thân yêu qua các thế h�?, là tôn vinh của xã h�?i về những �?óng góp của thầy cô giáo cho sự nghi�?p giáo dục Vĩnh Kim.

Đọc những trang l�?ch sử của nhà trường, chúng ta như �?ược tiếp thêm niềm tin, ý chí, ngh�? lực �?�? vươn lên từng ngày trên mọi lĩnh vực của công tác giáo dục sao cho xứng �?áng v�?i sự �?óng góp, hy sinh của các thế h�? �?i trư�?c. Sự hy sinh của các thế h�? thầy cô giáo, của các em học sinh trong từng giai �?oạn l�?ch sử là những tấm gương sáng chói về lòng yêu nư�?c, ý chí vươn lên trư�?c những thử thách ác li�?t của chiến tranh �?�? xây dựng nhà trường �?ảm bảo tiêu chí �??Dù khó kh�?n �?ến �?âu cũng phải dạy t�?t, học t�?t�?�.

Cu�?n l�?ch sử không ch�? phản ánh �?ầy �?ủ, chi tiết các hoạt �?�?ng và sự phát tri�?n của nhà trường theo từng thời kỳ mà còn là m�?t b�? phận không th�? tách rời nhằm phản ánh quá trình phát tri�?n cách mạng của Đảng b�? và nhân dân Vĩnh Kim trong lĩnh vực giáo dục.

Cu�?n l�?ch sử nhà trường ra �?ời là nguy�?n vọng của bao thế h�? cán b�?, giáo viên, học sinh nhà trường, là mong mu�?n của ngành, của các cấp lãnh �?ạo và của nhà trường. Cu�?n l�?ch sử nhà trường ra �?ời cũng là vi�?c thực hi�?n m�?t phần trong �?i�?m nhấn của S�? Giáo dục và Đào tạo Quảng Tr�? trong n�?m học 2012 - 2013, �?ó là: �??Biên soạn l�?ch sử và xây dựng phòng truyền th�?ng nhà trường�?�. Nó có ý nghĩa rất l�?n trong vi�?c giáo dục truyền th�?ng nhà trường cho các thầy giáo, cô giáo và học sinh hôm nay và cả các thế h�? mai sau. Càng tự hào hơn khi quá khứ là những trang sử vẻ vang, oanh li�?t trong �?ấu tranh ch�?ng giặc giữ nư�?c thì hình ảnh người thầy giáo, cô giáo và học sinh qua các giai �?oạn l�?ch sử �?ược vinh danh, khắc họa rõ nét hơn.

Truyền th�?ng nhà trường như nhắc nh�? các thế h�? hôm nay và mai sau phải biết giữ gìn, phát huy những thành quả �?ạt �?ược, tiếp tục vươn lên, c�?ng hiến hết mình cho sự nghi�?p giáo dục của xã nhà.  

Cu�?n l�?ch sử �?ược trình bày trên kh�? giấy A4 bao g�?m các phần:

Phần thứ nhất: Sơ lược về truyền th�?ng l�?ch sử �?�?a phương (Khái quát về mảnh �?ất, con người Vĩnh Kim).

Phần thứ hai: L�?ch sử phát tri�?n của nhà trường qua các thời kì.

Chương I: Sự hình thành và phát tri�?n của nhà trường từ n�?m 1954 �?ến n�?m 1964

Chương II: Trường học trong thời kỳ �?ất nư�?c có chiến tranh từ n�?m 1965 �?ến n�?m 1973.

Chương III: Sự phát tri�?n của nhà trường từ n�?m 1973 �?ến n�?m 2013.

Phần thứ ba: Bài học kinh nghi�?m qua quá trình hình thành, phát tri�?n nhà trường và lời kết.

V�?i cu�?n l�?ch sử này, mong mu�?n của ban biên tập chúng tôi là �?ược gi�?i thi�?u �?ến bạn �?ọc những tư li�?u quý giá theo các m�?c thời gian từ khi trường �?ược thành lập n�?m 1954 �?ến n�?m 2013, giúp bạn �?ọc hi�?u hơn về sự phát tri�?n từng bư�?c của trường Ti�?u học Vĩnh Kim nói riêng và m�?t phần không nhỏ trong sự phát tri�?n của giáo dục xã Vĩnh Kim nói chung.

Trong quá trình biên soạn cu�?n l�?ch sử nhà trường, ban biên soạn chúng tôi �?ã t�? chức các bu�?i h�?i thảo có sự ch�? �?ạo sâu sát của lãnh �?ạo Đảng, chính quyền �?�?a phương, của ngành cùng v�?i những ý kiến và tư li�?u từ các thế h�? thầy cô giáo qua các thời kỳ.

Ban biên soạn luôn nhận �?ược sự quan tâm lãnh �?ạo, ch�? �?ạo và giúp �?ỡ của Đảng ủy và chính quyền xã Vĩnh Kim, Phòng giáo dục �?ào tạo Vĩnh Linh. Bên cạnh �?ó có sự giúp �?ỡ, cung cấp tư li�?u của các thế h�? thầy cô giáo �?ã từng công tác tại trường qua các thời kỳ. Những mẩu chuy�?n qua lời k�? của các thầy cô thế h�? trư�?c �?ã làm s�?ng dậy m�?t thời mưa bom bão �?ạn vẫn không làm nản chí những tâm h�?n khát khao cháy bỏng �?ược học hành, �?ược c�?ng hiến cho sự nghi�?p giáo dục.

V�?i khoảng thời gian không dài, ban biên soạn �?ã c�? gắng tìm tòi tư li�?u, sưu tầm hình ảnh, nghiên cứu, biên soạn thành cu�?n l�?ch sử nhà trường từ n�?m 1954 �?ến n�?m 2013. Mặc dù ban biên soạn chúng tôi �?ã làm vi�?c hết sức nghiêm túc v�?i tinh thần trách nhi�?m cao nhưng chắc chắn vẫn còn những khiếm khuyết không th�? tránh khỏi. Chúng tôi rất mong nhận �?ược sự góp ý chân tình của các �?�?ng chí và bạn �?ọc �?�? cu�?n l�?ch sử nhà trường lần tái bản sau �?ược hoàn ch�?nh hơn.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự lãnh ch�? �?ạo của các cấp lãnh �?ạo Đảng và chính quyền �?�?a phương, Phòng giáo dục �?ào tạo Vĩnh Linh, sự ph�?i hợp nhi�?t tình �?ầy trách nhi�?m của thầy cô giáo nhiều thế h�? từng công tác tại trường �?ã góp phần hoàn thành cu�?n l�?ch sử quý giá này. Bao thế h�? thầy cô lại ngh�? hưu, bao khóa học trò tung cánh muôn phương; bao nhiêu thầy cô giáo, kĩ sư, bác sĩ,... �?ược nuôi dưỡng ư�?c mơ từ mảnh �?ất này. Mảnh �?ất kiên trung của m�?t thời lửa �?ạn. Mái trường Ti�?u học Vĩnh Kim như m�?t minh chứng hùng h�?n về sự trư�?ng thành cả về lượng và chất của giáo dục Vĩnh Kim. 

 

                  Ban biên soạn cu�?n L�?ch sử trường Ti�?u học Vĩnh Kim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN THỨ NHẤT

SƠ LƯỢC V�? TRUY�?N THỐNG L�?CH SỬ Đ�?A PHƯƠNG

 

 MẢNH ĐẤT V�? CON NGƯ�?I VĨNH KIM

 

Vĩnh Kim là m�?t xã nằm trên vùng �?ất �?ỏ bazan thu�?c vùng Đông huy�?n Vĩnh Linh. Phía Bắc và Đông Bắc giáp bi�?n Đông, phía Đông giáp xã Vĩnh Thạch, phía Nam giáp xã Vĩnh Hiền, Tây Nam giáp xã Vĩnh Hòa, phía Tây giáp xã Vĩnh Trung, Tây Bắc giáp xã Vĩnh Thái.

Vĩnh Kim ngày nay là kết quả của sự phát tri�?n từ làng c�? Thủy Cần hình thành cách �?ây trên 400 n�?m. Hư�?ng ứng lời kêu gọi của triều �?ình di dân, lập ấp, m�? mang, củng c�? bờ cõi phía Nam, hai cha con họ Nguy�?n Viết người xứ Bắc Hà �?ã tìm �?ến �?ây và chọn mảnh �?ất này �?�?nh cư lập nghi�?p lâu dài. Đất lành chim �?ậu, không lâu sau có thêm nhiều dòng họ khác cũng tìm �?ến �?ây nhập cư nên làng Thủy Cần là m�?t trong 60 làng c�? nhất huy�?n Vĩnh Linh.

Vĩnh Kim thu�?c xã vùng gò �?�?i, �?ược thiên nhiên ban tặng cảnh quan  kỳ thú  m�?t bên là bi�?n, m�?t bên là rừng, �?�?a hình thoải dần ra bi�?n, có bờ bi�?n dài 4 km. Bao quanh xã là vùng �?ất �?ỏ bazan thuận lợi cho vi�?c tr�?ng cây công nghi�?p và các loại hoa màu như khoai, sắn. Vĩnh Kim cũng có nhiều khe su�?i men theo các chân �?�?i tạo ra các �?�?ng ru�?ng.

Về danh nhân l�?ch sử và v�?n hóa: Thời phong kiến th�?nh tr�?, có người học hành �?�? �?ạt ra làm quan như họ Nguy�?n Tấn có quan v�?n Nguy�?n Tấn Hường �?ược triều �?ình phái ra nhậm chức �? Thanh Hóa, về hưu �? xóm Đông. Họ Đinh có quan Đô �?�?c hải quân; họ Nguy�?n Quang có quan Lang�?� Ngoài ra còn có nhiều v�? �?ược học hành t�?i nơi t�?i ch�?n ra làm nghề dạy học như thầy Trứ, thầy Phát, thầy Mạnh, thầy Sừ; hoặc thầy thu�?c �?ông y như thầy Quỳ, thầy Phán, thầy Đinh, thầy L�?, �?�

Vĩnh Kim là mảnh �?ất giàu truyền th�?ng cách mạng gắn v�?i cái tên như Thuỷ Cần, Mũi Lay�?� Cách mạng Tháng Tám thành công khai sinh ra nư�?c Vi�?t Nam Dân chủ C�?ng hòa, chính quyền m�?i về tay nhân dân. Cu�?c s�?ng trong �?�?c lập tự do �?ược hi�?n rõ trên khuôn mặt của người dân Thuỷ Cần ngày ấy. Nhân dân Thủy Cần nhanh chóng bắt tay vào xây dựng cu�?c s�?ng m�?i trên quê hương của mình.

Ngày 19/12/1946, kháng chiến toàn qu�?c bùng n�?. Thực hi�?n tinh thần ch�? �?ạo của Huy�?n ủy, chi b�? Thủy Cần �?ã �?ề ra các chủ trương, giải pháp sẵn sàng bư�?c vào cu�?c kháng chiến. Khói lửa chiến tranh, cảnh chết chóc bao trùm lên khắp nơi. Trư�?c sự tàn bạo dã man của giặc, nhân dân Thuỷ Cần càng thêm sục sôi ngọn lửa c�?m thù. Dư�?i sự lãnh �?ạo của Chi b�? Đảng, phong trào kháng chiến ch�?ng Pháp �?ược phát tri�?n mạnh mẽ �?�? cùng Vĩnh Linh, cùng cả nư�?c làm nên chiến thắng Đi�?n Biên l�?ch sử �??Chấn �?�?ng �?�?a cầu�?�.

Đến ngày 1/8/1954, tiếng súng chiến tranh ngừng n�? trên toàn �?�?a phận Vĩnh Linh. Hòa bình �?? khát vọng của m�?i người dân Thủy Cần nói riêng và Vĩnh Linh nói chung �?ã tr�? thành hi�?n thực. Đ�? hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục và phát tri�?n kinh tế, v�?n hóa, từ ngày 28/2/1956, khu vực Vĩnh Linh m�? H�?i ngh�? xây dựng kế hoạch phục h�?i kinh tế. Quán tri�?t chủ trương và tinh thần ch�? �?ạo của Đảng ủy khu vực, Đảng b�? và chính quyền xã Vĩnh Kim �?ã �?�?ng viên mọi lực lượng tiến công vào nghèo nàn, lạc hậu, bài trừ các t�? nạn hủ tục của chủ nghĩa thực dân phong kiến còn rơi r�?t lại. Ch�? trong m�?t thời gian ngắn �?ã làm biến �?�?i b�? mặt nông thôn, �?ưa Vĩnh Kim s�?m thoát khỏi tình trạng nghèo nàn, lạc hậu.

 Trong cu�?c kháng chiến ch�?ng Mỹ xâm lược, Vĩnh Linh nói chung và Vĩnh Kim nói riêng có m�?t v�? trí chiến lược vô cùng quan trọng. Là tiền �?�?n của miền Bắc XHCN, hậu phương trực tiếp của miềnNamnên Vĩnh Linh tr�? thành mục tiêu �?ánh phá của kẻ �?�?ch. Thực hi�?n ch�? �?ạo của trên, Ban chấp hành Đảng ủy xã Vĩnh Kim k�?p thời ra Ngh�? quyết: �??Sẵn sàng �?�?i phó v�?i mọi âm mưu, thủ �?oạn của giặc Mỹ. Chuẩn b�? thế trận cho cu�?c chiến �?ấu m�?i�?��?�. Phong trào �?ào hầm hào, công sự chiến �?ấu, hầm phòng tránh, hầm �?�?a �?ạo �?ược phát �?�?ng r�?ng khắp thôn xóm.

Cu�?i n�?m 1966 �?ến giữa n�?m 1967, chiến sự xảy ra ngày càng ác li�?t. T�?i ác giặc Mỹ gây ra ngày càng ch�?ng chất. M�?t s�? �?�?a �?ạo b�? bom �?ánh sập làm chết rất nhiều người. Đ�? �?ảm bảo vi�?c �?n �?, học tập an toàn cho các cháu, thực hi�?n ch�? �?ạo của trên, Đảng b�? và chính quyền xã Vĩnh Kim  �?ã thực hi�?n thành công chiến d�?ch K8, K10: sơ tán an toàn cho gần 400 học sinh ra các t�?nh bạn �?�? học tập; sơ tán phụ nữ, người già, trẻ em ra Tân kỳ (Ngh�? An).

Ngày 27/1/1973, Hi�?p �?�?nh Pa-ri về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình �? Vi�?tNam�?ược ký kết. Theo �?ó, Mỹ cam kết tôn trọng �?�?c lập, chủ quyền, th�?ng nhất toàn vẹn lãnh th�? của Vi�?tNam. Ngày 15/2/1973, Ban chấp hành Khu ủy Vĩnh Linh họp ra Ngh�? quyết s�? 14 về nhi�?m vụ công tác trư�?c mắt: tích cực �?ẩy mạnh sản xuất, sẵn sàng �?ánh bại mọi âm mưu và hành �?�?ng ngoan c�?, liều lĩnh của kẻ �?�?ch. Tháng 4/1973, tại h�?i trường hợp tác xã �? xóm Roọc, Đảng b�? Vĩnh Kim �?ã tiến hành �?ợt sinh hoạt chính tr�? �?�? quán tri�?t Ngh�? quyết của Trung ương và Khu ủy Vĩnh Linh về tình hình nhi�?m vụ m�?i. Ngày 16/9/1974, Ban Bí thư Trung ương Đảng có ch�? th�? s�? 208 - CT/TW �??về vi�?c t�? chức lại sản xuất nông nghi�?p và cải tiến m�?t bư�?c quản lý nông nghi�?p từ cơ s�? theo hư�?ng tiến lên sản xuất l�?n xã h�?i chủ nghĩa�?�. Vĩnh Kim �?ược Đảng ủy khu vực chọn làm �?ơn v�? thí �?i�?m và trong hai n�?m 1974 �?? 1975 �?ã thu �?ược những thành công bư�?c �?ầu.

 Ngày 30/4/1975, miềnNamhoàn toàn giải phóng, �?ất nư�?c �?�?c lập th�?ng nhất, giang sơn thu về m�?t m�?i, Vĩnh Kim cùng cả nư�?c bư�?c vào thời kỳ m�?i: Xây dựng và bảo v�? T�? qu�?c Xã h�?i chủ nghĩa. V�?i truyền th�?ng �?ấu tranh anh dũng, kiên cường trong hai cu�?c kháng chiến ch�?ng Pháp và ch�?ng Mỹ, v�?i những thành tích và chiến công �?ã giành �?ược, Đảng b�? và nhân dân Vĩnh Kim xứng �?áng �?ược Đảng, Nhà nư�?c, Qu�?c h�?i và Chính phủ hai lần tặng danh hi�?u anh hùng và nhiều phần thư�?ng cao quý khác. Tiếp tục trên con �?ường xây dựng quê hương, Đảng b�? và nhân dân Vĩnh Kim thực hi�?n công nghi�?p hóa, hi�?n �?ại hóa �?ất nư�?c, vững bư�?c tiến vào thế kỷ XXI.

Về giáo dục: Trường Mẫu giáo t�? chức bán trú, xây dựng cơ s�? vật chất ngày m�?t hoàn thi�?n, là trường �?ạt chuẩn �?ầu tiên của T�?nh �? khu vực nông thôn. Trường Ti�?u học nhiều n�?m liền là trường Tiên tiến cấp Huy�?n, �?ược công nhận �?ạt chuẩn qu�?c gia  Mức I vào n�?m 2003 và �?ang tiếp tục phấn �?ấu trường �?ạt chuẩn qu�?c gia Mức II.

Đời s�?ng nhân dân �?ã �?ược nâng lên rõ r�?t, t�? l�? h�? nghèo từ 11,6% n�?m 2010 và �?ến n�?m 2012 ch�? còn 7,43%. S�? h�? có nhà kiên c�? chiếm 75%, không có nhà tạm bợ. Công tác qu�?c phòng an ninh �?ược giữ vững. Vĩnh Kim �?ạt  thành tích cao trong nhiều lĩnh vực, cụ th�?:

Những thành tích n�?i bật của Đảng b�? và nhân dân xã Vĩnh Kim qua các thời kỳ:

 1. Anh hùng lao �?�?ng (1967);
 2. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (2000);
 3. Hai Huân chương Kháng chiến ch�?ng Pháp hạng 2, 3;
 4. B�?n Huân chương Chiến công ch�?ng Mỹ hạng 2, 3;
 5. Hai Huân chương lao �?�?ng hạng 2, 3;
 6. Cờ luân lưu của Chính phủ tặng cho �?ơn v�? khá nhất của ngành nông nghi�?p (1966-1967);
 7. Chủ t�?ch H�? Chí Minh tặng 1 máy cày Zetor �?? 25K (1959);
 8. Bằng khen của Chính phủ khen thư�?ng cán b�? và nhân dân xã nhà xây dựng chính quyền vững mạnh;
 9. N�?m 1980-1985 phong trào hợp tác xã vững mạnh toàn di�?n, �?ược Nhà nư�?c tặng huân chương lao �?�?ng hạng Ba (1986);
 10.  Trường Ti�?u học n�?m 2003, Mầm non n�?m 2004, THCS n�?m 2009 �?ược công nhận  Trường �?ạt chuẩn Qu�?c gia;
 11.  Bằng khen của Thủ tư�?ng Chính phủ tặng Cán b�? và nhân dân xã 2009;
 12.  Chủ t�?ch nư�?c tặng huân chương lao �?�?ng hạng ba (2011):
 13.  Cờ thi �?ua của Thủ tư�?ng Chính phủ (2012); 

 

Dư�?i sự lãnh �?ạo sáng su�?t của Đảng b�? �?�?a phương, sau hơn ba mươi l�?m n�?m xây dựng, tái thiết lại quê hương, gần hai mươi l�?m n�?m thực hi�?n công cu�?c �?�?i m�?i, l�?p l�?p cán b�?, �?ảng viên, chiến sĩ, �?�?ng bào Vĩnh Kim trải qua hai cu�?c kháng chiến trường kỳ anh dũng của dân t�?c vẫn �?i tiếp cu�?c hành trình xây dựng  quê hương. Đúng như lời nhạc sĩ Hoàng Nguyên: �??Nay làng quê Vĩnh Kim tươi ngói m�?i. Bát cơm thơm ấm áp những xóm thôn. Tiếng em thơ ríu rít dư�?i mái trường. Muôn lần ơn Đảng �?ưa �?ường ta �?i�?�. Tiếp bư�?c cha anh, những người con của Vĩnh Kim luôn phấn �?ấu học tập và rèn luy�?n �?�? gánh vác trách nhi�?m nặng nề nhưng �?ầy tự hào: Vì m�?t quê hương Vĩnh Kim giàu �?ẹp.

 

 

 

 

 

 

Chiếc máy cày Bác H�? tặng Nhân dân xã Vĩnh Kim (1967)

 

 

 

Cờ  Anh hùng lực lượng Vũ trang nhân dân (2000)

 

 

 

 

L�? khánh thành

 Nhà truyền th�?ng �?? Lưu ni�?m máy cày Bác H�? tặng

 

 

Xã Vĩnh Kim �?ón nhận Huân chương lao �?�?ng hạng Ba

 

 

PHẦN THỨ HAI

L�?CH SỬ PHÁT TRI�?N CỦA NH�? TRƯ�?NG QUA CÁC TH�?I KỲ

 

CHƯƠNG I

SỰ H�?NH TH�?NH V�? PHÁT TRI�?N NH�? TRƯ�?NG

TỪ N�?M 1954 ĐẾN N�?M 1964

 

I. V�?I N�?T V�? ĐI�?U KI�?N KINH TẾ, CHÍNH TR�?, V�?N HOÁ X�? VĨNH KIM SAU CU�?C KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP THẮNG LỢI

 

Cu�?c kháng chiến ch�?ng Pháp giành thắng lợi, theo hi�?p �?�?nh Giơnevơ ngày 21/7/1954 nư�?c ta tạm thời chia làm hai miền, lấy vĩ tuyến 17 làm gi�?i tuyến tạm thời. V�?i quy �?�?nh �?ó, Vĩnh Linh tr�? thành nơi �?�?i �?ầu giữa hai thế lực cách mạng và phản cách mạng. Đ�? �?áp ứng v�?i yêu cầu phát tri�?n Cách mạng trong tình hình m�?i, ngày 16 tháng 6 n�?m 1955 Thủ tư�?ng chính phủ ra Quyết �?�?nh s�? 551/TTg thành lập �?ặc khu Vĩnh Linh �?ặt dư�?i sự lãnh �?ạo trực tiếp của Trung ương. Vào thời gian này, cũng như bao �?�?a phương khác �? khu vực Vĩnh Linh hết thảy người dân Vĩnh Tùng ( bao g�?m Vĩnh Kim ngày nay và thôn Tân Thuận �?? Vĩnh Thái; Thôn V�?nh M�?c và Ấp Sơn thu�?c làng Thuỷ Cần cũ) tản cư lên vùng tự do lập c�?n cứ ch�?ng Pháp �?ều phấn kh�?i �?ưa nhau về quê cũ làm �?n xây dựng cu�?c s�?ng m�?i. Cùng v�?i sự thay �?�?i �?ó, từ tháng 1 n�?m 1956 Vĩnh Kim tiến hành công cu�?c cải cách ru�?ng �?ất theo chủ trương của Trung ương Đảng. Hàng tr�?m con trâu bò cùng v�?i nhiều tài sản quý giá của �?�?a chủ, phú nông �?ược t�?ch thu chia cho dân nghèo.

V�? thế xã h�?i, vai trò làm chủ ru�?ng �?ất, làm chủ tài sản cơ s�? vật chất của người nông dân �?ược trả về �?úng v�? trí của nó. M�?t �?ời theo Đảng làm cách mạng, hàng tr�?m người con của quê hương Vĩnh Kim �?ã anh dũng ngã xu�?ng trong cu�?c kháng chiến ch�?ng Pháp cho nền �?�?c lập tự do của dân t�?c cũng mong �?�? có ngày hôm nay. Cu�?c s�?ng �?ang từng bư�?c �?ược h�?i sinh. Nó hi�?n rõ khắp từng con �?ường, ngõ xóm, trong từng gia �?ình và trên m�?i nét mặt rạng ngời của người dân Vĩnh Kim.

Tuy nhiên, trong những n�?m �?ầu m�?i �?i vào �?n �?�?nh cu�?c s�?ng sau những n�?m dài kháng chiến ch�?ng Pháp có biết bao khó kh�?n ch�?ng chất. Cùng m�?t lúc chúng ta vừa phải khắc phục hậu quả do chiến tranh �?�? lại, vừa phải tiến hành khôi phục kinh tế lo cái �?n, cái mặc, lo củng c�? xây dựng cơ s�? hạ tầng. Những khó kh�?n này �?ã tác �?�?ng trực tiếp �?ến mọi mặt v�?n hoá �?? xã h�?i và giáo dục của �?�?a phương.

Về hoàn cảnh chính tr�?: Vấn �?ề trư�?c hết phải nói �?ến trong giai �?oạn này là hậu quả của những sai lầm trong cải cách ru�?ng �?ất. Cũng như bao �?�?a phương khác, những sai lầm �?ó �?ã dẫn �?ến nhiều cán b�? kì cựu trong Đảng của Vĩnh Kim b�? quy oan, các cơ s�? Đảng, chính quyền và c�?t cán  của xã �?ược xây dựng trong kháng chiến ch�?ng Pháp và giảm tô �?ều b�? giải tán và �?ình ch�?. Dù di�?n ra trong vòng hai n�?m từ �?ầu n�?m 1956 �?ến cu�?i n�?m 1957 công tác sửa sai m�?i hoàn thành song những hậu quả của nó gây ra trong �?ời s�?ng chính tr�?, kinh tế, v�?n hoá xã h�?i của �?�?a phương là không nhỏ.

Vấn �?ề thứ hai có tác �?�?ng �?ến mọi mặt trong cơ cấu h�? th�?ng t�? chức chính tr�?, xã h�?i của �?�?a phương trong giai �?oạn này �?ó là vi�?c khu vực Vĩnh Linh sắp xếp lại �?ơn v�? hành chính cho phù hợp v�?i yêu cầu cách mạng trong tình hình m�?i. V�?i sự sắp xếp �?ó từ tháng 6 n�?m 1955 xã Vĩnh Tùng cắt thôn Tân Thuận về Vĩnh Thái, cắt thôn V�?nh M�?c và ấp Sơn về cho Vĩnh Thạch còn lại b�?n ấp của thôn Thuỷ Cần cũ hợp lại lấy tên xã Vĩnh Kim. Như vậy k�? từ �?ây �?ơn v�? hành chính v�?i cái tên xã Vĩnh Kim chính thức �?ược ghi trên bản �?�? của khu vực Vĩnh Linh. Đây là cơ s�? �?�? thiết lập và hình thành lại h�? th�?ng chính tr�?, kinh tế - v�?n hoá của xã Vĩnh Kim sau này trong �?ó có h�? th�?ng các cơ s�? giáo dục của �?�?a phương.

Về �?ời s�?ng v�?n hoá: Vĩnh Kim là xã có những nét �?ặc trưng v�?n hoá lâu �?ời. Các làng �?ều có h�? th�?ng �?ình chùa miếu, nhà thờ các dòng họ; có Miếu �?�? thờ các bậc tiền nhân có công v�?i làng, v�?i nư�?c. Vi�?c trí �?? tín �?? l�? - nghĩa luôn �?ược �?ề cao tr�? thành phép ứng xử hàng ngày, thành v�?n hoá tâm linh trong m�?i gia �?ình, dòng họ.

Về danh nhân l�?ch sử và v�?n hoá: Vĩnh Kim là mảnh �?ất v�?n có truyền th�?ng hiếu học từ lâu �?ời. Thời phong kiến th�?nh hành �?ã có người học hành �?�? �?ạt ra làm quan, giữ các chức tư�?c cao trong triều �?ình. Ngoài ra còn nhiều v�? học hành �?ến nơi �?ến ch�?n, ra làm nghề dạy học hoặc nghề thầy thu�?c giúp �?ời. Truyền th�?ng hiếu học �?ó tiếp tục �?ược phát huy cho �?ến ngày nay. Đặc bi�?t sau kháng chiến ch�?ng Pháp thắng lợi, hư�?ng ứng chủ trường của Đảng và Bác H�?, phong trào bình dân học vụ, b�? túc v�?n hoá của xã �?ã s�?m �?ược phát tri�?n và lan r�?ng. Người người �?i học, nhà nhà �?i học, nhiều bi�?n pháp và hình thức như vi�?c �?ề ra �??c�?ng sáng, c�?ng mù�?� �?�? t�? chức dạy học xoá nạn mù chữ. Các khẩu hi�?u như: �??Ngày sản xuất, �?êm học tập�?� , �??Di�?t giặc d�?t như di�?t giặc ngoại xâm�?�, �??Biết chữ là yêu nư�?c�?�, hay có câu ca như:

Lấy ch�?ng biết chữ là tiên

Lấy ch�?ng mù chữ là duyên nợ nần.

Cũng nhằm �?�? c�? �?�?ng và �?ề cao vi�?c học �?ã �?ược truyền �?i khắp m�?i �?ường thôn, ngõ xóm, trong m�?i gia �?ình, m�?i dòng họ. Nhờ vậy mà ch�? sau 4 n�?m k�? từ ngày hoà bình lập lại, Vĩnh Kim �?ã thanh toán xong nạn mù chữ.

Tất cả những nét �?ặc thù về �?ời s�?ng kinh tế, chính tr�?, v�?n hoá của �?�?a phương nó �?ã có ảnh hư�?ng trực tiếp �?ến quá trình hình thành, phát tri�?n của sự nghi�?p giáo dục xã nhà nói chung và trường cấp I Vĩnh Kim nói riêng.

 

II. SỰ H�?NH TH�?NH V�? PHÁT TRI�?N CỦA NH�? TRƯ�?NG

GIAI ĐOẠN 1954 ĐẾN 1964

Trường cấp I Vĩnh Tùng thành lập n�?m 1954 là tiền thân của trường Ti�?u học Vĩnh Kim.  Ý nghĩa l�?ch sử của tên gọi trường cấp I Vĩnh Tùng kết thúc khi �?ơn v�? hành chính xã Vĩnh Kim chính thức �?ược thành lập vào tháng 5 n�?m 1955 và từ �?ó trường �?ược mang tên trường cấp I Vĩnh Kim. Là m�?t trong tám trường cấp I của khu vực Vĩnh Linh �?ược thành lập s�?m ngay sau cu�?c kháng chiến ch�?ng Pháp giành thắng lợi v�?i huyền thoại �??Chín n�?m là m�?t Đi�?n Biên�?� làm chấn �?�?ng �?�?a cầu.

Trong b�?i cảnh những n�?m sau kháng chiến �?ầy rẫy những khó kh�?n và thử thách, Vĩnh Kim cũng như bao �?�?a phương khác trong khu vực Vĩnh Linh �?ang khẩn trương khắc phục hậu quả sau chiến tranh, thiết lập lại h�? th�?ng chính tr�?, xây dựng kinh tế, �?n �?�?nh cu�?c s�?ng của người dân. Trong �?ó vi�?c thiết lập và phát tri�?n sự nghi�?p giáo dục cũng �?ược �?ặt ra hết sức bức thiết. Thấm thía lời dạy của Bác �??M�?t dân t�?c d�?t là m�?t dân t�?c yếu�?� Đảng b�?, chính quyền �?�?a phương �?ã coi vi�?c phát tri�?n giáo dục nói chung và trường cấp I Vĩnh Kim nói riêng có m�?t ý nghĩa chiến lược vô cùng quan trọng. Đặc bi�?t là trong bu�?i sơ khai �?ặt nền móng cho sự phát tri�?n của h�? th�?ng giáo dục xã nhà sau này.

Không phụ v�?i kỳ vọng và niềm tin �?ó, ngay từ khi m�?i thành lập, trường cấp I Vĩnh Kim �?ã �?ảm nhận sứ m�?nh l�?ch sử cao cả, thiêng liêng  mà Đảng b�?, chính quyền và nhân dân �?�?a phương giao phó. Sứ m�?nh �?ó lại càng �?ược �?ề cao hơn về trọng trách b�?i lúc này h�? th�?ng trường Mầm non và trường cấp II trong xã chưa �?ủ �?iều ki�?n �?�?  thành lập.

Quy mô trường lúc này còn nhỏ chưa �?ủ kh�?i l�?p theo quy �?�?nh. Cả trường cấp I Vĩnh Tùng n�?m �?ầu lập trường ch�? có 6 l�?p v�?i 231 học sinh. Trường ch�? có b�?n phòng: m�?t phòng dùng �?�? làm v�?n phòng còn lại ba phòng t�? chức dạy học và chia thành hai ca (ba l�?p học bu�?i sáng, ba l�?p học bu�?i chiều). Trường học giai �?oạn này thật �?úng v�?i nghĩa �??tranh, tre, nứa, lá�?� b�?i không ch�? phòng học làm bằng tranh, tre mà bàn ghế học sinh cũng làm bằng tre. Đi�?m trường �?ầu tiên �?ặt tại Rú Cụt trên �?ất thôn ThuỷNamngày nay. Nói là trường nhưng hai nhà cách nhau khoảng 200 mét, m�?i nhà có hai phòng học. Sau �?ược m�?t n�?m k�? từ n�?m học 1955-1956, trường chuy�?n về �?óng tại vùng �?ất nơi �?ình làng (Thôn Đông). Nơi �?ây có khoảng �?ất r�?ng, c�?ng �?ình �?ược chạm tr�? công phu, trư�?c �?ình có hai cây �?a to. Tại �?ây cũng �?ã �?�? lại m�?t dấu ấn l�?ch sử khó phai �?�?i v�?i nhà trường và �?�?a phương khi vào mùa hè n�?m 1960, lúc về th�?m xã Vĩnh Kim, �?�?ng chí T�?ng bí thư Lê Duẩn �?ã �?ứng tại sân trường cấp I cạnh �?ình làng �?�? nói chuy�?n v�?i Đảng b�?, chính quyền và nhân dân trong xã. Vào giai �?oạn này do những yếu t�? về l�?ch sử nên �?�?i ngũ thầy, cô giáo tại ch�? chưa có mà chủ yếu là các thầy từ các huy�?n Tri�?u Phong, Cam L�?, Gio Linh�?� tập kết ra Bắc sau Hi�?p �?�?nh Giơnevơ �?ảm nhận công tác quản lý và giảng dạy. Theo v�?i �?ó trường cấp I Vĩnh Kim lúc này do thầy giáo Thái T�?ng Ly người Cam L�? �?ược trên b�? nhi�?m làm Hi�?u trư�?ng và �?ây cũng là người thầy �?ặt viên gạch �?ầu tiên �?�? xây nên nền móng của trường cấp I Vĩnh Kim sau này. Cùng v�?i thầy giáo Thái T�?ng Ly trường lúc này còn có thầy Di�?n, thầy giáo Y�?n, thầy giáo Kỹ, thầy giáo Trính, thầy giáo Nghiêm. L�?p học vỡ lòng của xã lúc này cũng �?ược m�? do thầy giáo Tr�?nh Đình Nhàn quê Tri�?u Phong �?ảm nhận.

Học sinh giai �?oạn này có �?�? tu�?i khá l�?n. Nói là l�?p m�?t, l�?p hai nhưng các em �?ã �?ến mười m�?t, mười hai tu�?i nên cũng tích cực trong vi�?c tham gia làm trường và các công tác xã h�?i khi trường t�? chức. Thầy yêu quý trò như con, tận tâm ch�? dạy từng phép toán, lời v�?n, từng câu chữ. Cu�?c s�?ng vất vả, cơm không �?ủ �?n, lương thực chủ yếu là sắn và phải nhờ dân nuôi. Song cu�?c s�?ng tinh thần như là m�?t tiềm n�?ng to l�?n tạo sức mạnh �?�? giúp trường vượt qua khó kh�?n, không khí học tập và các hoạt �?�?ng trong nhà trường vẫn luôn sôi �?�?ng. Bà con h�?i �?ó, chắc ai cũng không th�? nào quên �?ược tài ca hát của thầy giáo Y�?n trong các phong trào v�?n ngh�? của trường, �?�?a phương; tài cắt vẽ trang trí của thầy giáo Nghiêm trong vi�?c làm các bảng bi�?u v�?n phòng và trang trí l�? h�?i cũng như: các bu�?i v�?n ngh�?, �?êm lửa trại do trường t�? chức�?�

Giai �?oạn này, có th�? nói h�? th�?ng các trường học trong khu vực Vĩnh Linh chưa �?n �?�?nh. Các trường thành lập không cùng m�?t lúc, tuỳ theo �?iều ki�?n của m�?i �?�?a phương. Giáo viên thiếu thêm vào �?ó vi�?c tri�?n khai thực hi�?n m�?t s�? Quyết �?�?nh, Ngh�? quyết của trên về cơ cấu lại h�? th�?ng chính tr�?, b�? trí, sắp xếp lại �?ơn v�? hành chính, h�? th�?ng quản lí giáo dục trong khu vực nhằm �?áp ứng v�?i yêu cầu cách mạng trong tình hình m�?i như:

Ngày 25 tháng 8 n�?m 1955 Ban chấp hành Trung ương Đảng ra Ngh�? quyết s�? 16/ NQTW thành lập Đảng uỷ khu vực Vĩnh Linh.

Ngày 16 tháng 6 n�?m 1955 Thủ tư�?ng chính phủ ra Quyết �?�?nh s�? 551/TTg thành lập �?ặc khu Vĩnh Linh.

Ngày 5 tháng 7 n�?m 1955 S�? giáo dục Liên khu IV ra Quyết �?�?nh thành lập Ty giáo dục Vĩnh Linh.

Theo tình hình lúc �?ó về t�? chức chính tr�?, �?ơn v�? hành chính, cơ s�? giáo dục khu vực Vĩnh Linh �?ược �?ặt dư�?i sự quản lý trực tiếp của Trung ương. Những thay �?�?i �?ó �?ã có tác �?�?ng không nhỏ �?ến sự hình thành cũng như công tác quản lý nhân sự �? các trường học. Đ�?i ngũ biến �?�?ng hàng n�?m, �?ặc bi�?t là �?�?i ngũ cán b�? quản lí. Đ�?i v�?i trường cấp I Vĩnh Kim sau m�?t n�?m làm hi�?u trư�?ng thầy giáo Thái T�?ng Ly �?ược b�? nhi�?m công tác m�?i, thầy giáo Tr�?nh Ngọc Liên người Liên Khu V lên thay làm hi�?u trư�?ng. M�?t n�?m sau do yêu cầu công tác thầy chuy�?n �?i công tác nơi khác, thầy giáo Trần Tam Cáp người Thừa Thiên - Huế làm hi�?u trư�?ng. Lúc này, trường do phải tách ra từ cấp I Vĩnh Tùng nên cũng m�?i ch�? có �?ến l�?p ba, chưa �?ủ quy mô l�?p của m�?t trường cấp I theo quy �?�?nh. M�?t n�?m sau, n�?m học 1958 �?? 1959 thầy giáo Vũ Đoá quê Gio Linh làm hi�?u trư�?ng kiêm dạy l�?p b�?n, thầy giáo Nguy�?n Đ�?ng Di quê Cam L�? dạy l�?p m�?t, thầy giáo Nguy�?n Thanh Châu quê Tri�?u Phong dạy l�?p hai, thầy giáo Nguy�?n V�?n Chung quê Thanh Hóa dạy l�?p ba.

N�?m học 1958�??1959 có th�? nói là n�?m �?ã �?�? lại dấu m�?c quan trọng trong sự phát tri�?n của nhà trường. Đó là n�?m chúng ta có học sinh thi t�?t nghi�?p cấp I và cũng là kỳ thi Qu�?c gia �?ầu tiên trong l�?ch sử nhà trường. Như vậy, k�? từ n�?m học 1958-1959  trường �?ã có �?ủ h�? th�?ng kh�?i l�?p của m�?t trường học theo quy �?�?nh của B�? từ l�?p m�?t �?ến l�?p b�?n �?�? cùng hoà chung vào phong trào giáo dục của khu vực Vĩnh Linh lúc bấy giờ. Kết thúc n�?m học �?ó, thầy giáo Vũ Đoá �?ược b�? nhi�?m công tác m�?i, thầy giáo Nguy�?n Đình Hân lên thay làm hi�?u trư�?ng từ n�?m học 1959�??1960 cho �?ến hết n�?m học 1963�??1964. Học sinh trường ngày m�?t �?ông qua từng n�?m học, kéo theo �?ó là sự b�? sung về �?�?i ngũ. Nhiều thầy cô giáo từ nơi khác �?ến �?ã coi Vĩnh Kim như chính quê hương của mình �?�? gắn bó, c�?ng hiến, cùng hoà nhập làm quen v�?i tập tục, tập quán, s�?ng cùng dân, dựa vào dân, tận tâm v�?i nghề, hết lòng vì sự phát tri�?n của nhà trường.

Cùng v�?i vi�?c t�? chức các hoạt �?�?ng dạy học, xây dựng cơ s�? vật chất, �?�?i ngũ thầy cô giáo, học sinh  nhà trường cũng tham gia tích cực vào các hoạt �?�?ng xã h�?i của �?�?a phương. Tiêu bi�?u trong giai �?oạn này �?ó là phong trào �??Bình dân học vụ�?�. Có th�? nói �?�?i ngũ các thầy giáo, cô giáo là lực lượng nòng c�?t trong phong trào này �? �?�?a phương. Không những thế, lực lượng học sinh nhà trường cũng tham gia m�?t cách tích cực. V�?i phương châm người biết m�?t chữ dạy người chưa biết chữ, con dạy cha, ch�?ng dạy vợ là chuy�?n bình thường của m�?i gia �?ình. Góc bếp, hiên nhà, phòng ngủ cũng tr�? thành phòng học. Giường tre, phản ngựa, nia, nong cũng tr�? thành bàn; gạch, than cũng tr�? thành phấn viết. Ngày sản xuất, �?êm học bài �?ã tr�? thành m�?t thói quen sinh hoạt như là m�?t phần của cu�?c s�?ng lúc bấy giờ của người dân xã Vĩnh Kim. V�?i sự quyết tâm �?ó, �?ến n�?m 1958, sau b�?n n�?m hoà bình lập lại Vĩnh Kim �?ược trên công nhận là �?ơn v�? �?ã xoá xong nạn mù chữ. Trong thắng lợi �?ó của xã có sự �?óng góp không nhỏ của �?�?i ngũ các thầy cô giáo và học sinh của trường cấp I Vĩnh Kim.

Trong phong trào kiến thiết xây dựng quê hương, Vĩnh Kim là lá cờ �?ầu của khu vực Vĩnh Linh về mô hình hợp tác xã. Thực hi�?n tinh thần ch�? �?ạo của Đảng uỷ khu vực, Vĩnh Kim �?ã tiên phong trong vi�?c xóa bỏ quan h�? sản xuất cá th�? �?�? xây dựng quan h�? sản xuất xã h�?i chủ nghĩa. Cũng từ trong phong trào này, thật vinh dự và tự hào �?ến v�?i Đảng b�? và nhân dân Vĩnh Kim khi �?ược Bác H�? tặng chiếc máy cày vào tháng 12 n�?m 1959. Vận hành cùng v�?i  bư�?c phát tri�?n m�?i của quê hương, thực hi�?n nguyên lý giáo dục �??Học �?i �?ôi v�?i hành, giáo dục kết hợp v�?i lao �?�?ng sản xuất, nhà trường gắn v�?i xã h�?i�?� �?�?i ngũ thầy giáo, cô giáo cùng học sinh trường cấp I Vĩnh Kim �?ã tích cực tham gia công tác tuyên truyền, c�? �?�?ng cho chủ trương l�?n của Đảng, chính quyền �?�?a phương. Đ�?ng thời trường �?ã gắn vi�?c học v�?i hành qua phong trào �??Làm nghìn vi�?c t�?t�?�, phong trào �??Sạch làng t�?t ru�?ng�?�, t�? chức cho học sinh v�? sinh làng xóm, dọn rác, phân trâu bò bón ru�?ng góp phần làm cho làng xóm luôn sạch �?ẹp, mùa màng b�?i thu. Những �??�?oạn �?ường em ch�?m�?�, những �??h�? phân em làm�?� luôn là khẩu hi�?u �?ược nhà trường phát �?�?ng m�?t cách rầm r�? và �?ược �?ánh giá nêu gương qua từng tuần, từng tháng, và theo từng �?ợt thi �?ua.

Đ�? nhằm giáo dục cho học sinh ý thức yêu trường mến l�?p, gắn nhà trường v�?i các hoạt �?�?ng xã h�?i, trường �?ã t�? chức cho giáo viên và học sinh tham gia tích cực vào các hoạt �?�?ng �?oàn th�? �?�?a phương như: H�?i phụ nữ, Đoàn thanh niên, Đ�?i thiếu niên nhi �?�?ng. Đ�?ng thời t�? chức các h�?i thi: thi vẽ tranh, thi liên hoan v�?n ngh�? vào các d�?p cu�?i n�?m học. Đặc bi�?t giai �?oạn này �?ã �?�? lại m�?t dấu m�?c quan trọng, sâu sắc cho các thế h�? thầy cô giáo của nhà trường. Đó là: vào ngày 20 tháng 11 n�?m 1959, lần �?ầu tiên ngày Hiến chương các Nhà giáo Qu�?c tế �?ược t�? chức trên quê hương Vĩnh Kim. Trường �?ã �?ược các v�?n ngh�? sĩ về th�?m và �?ã �?�? lại những kỷ ni�?m sâu sắc �?�?i v�?i nhà trường. Nhạc sĩ Phan Huỳnh Đi�?u sáng tác tặng trường bài hát �??Trường em thật là vui�?�, hoạ sĩ V�?n Huỳnh Thuận làm tặng trường bảng thi �?ua �?�? ghi thành tích của trường qua từng tuần, từng tháng. Đây có th�? nói là m�?t phần thư�?ng cao quý có ý nghĩa tinh thần to l�?n �?�?i v�?i các thế h�? nhà giáo công tác tại �?�?a phương khi mà giá tr�? chân chính của người thầy, công lao to l�?n của người thầy �?ược Đảng, Chính quyền, nhân dân �?�?a phương trân trọng, ghi nhận và tôn vinh. Nó như c�? vũ thêm niềm tin, sức mạnh �?�? giúp �?�?i ngũ khắc phục khó kh�?n vươn lên hoàn thành nhi�?m vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.

Mười n�?m k�? từ n�?m 1954 �?ến n�?m 1964 m�?t chặng �?ường chưa dài so v�?i tiến trình phát tri�?n của mình, chặng �?ường b�?n bề v�?i bao khó kh�?n và thử thách. Song. �?�?i ngũ �?ã biết phát huy truyền th�?ng của quê hương, s�?ng dựa vào dân, không quản gian khó, chung lưng �?ấu cật, biến không thành có, lấy gian nan thử thách làm thư�?c �?o cho phẩm giá cao �?ẹp của người thầy giáo, người chiến sĩ cách mạng trên mặt trận tư tư�?ng và v�?n hoá. V�?i bản lĩnh, lương tâm và tinh thần trách nhi�?m cao nên ngay sau khi m�?i thành lập trường cấp I Vĩnh Kim �?ã s�?m hoà nhập và khẳng �?�?nh �?ược v�? trí xứng �?áng của mình trong h�? th�?ng các trường học trong khu vực. Cơ s�? vật chất nhà trường từng bư�?c �?ược cải thi�?n, �?ầu tư; h�? th�?ng quy mô trường l�?p ngày càng �?i vào �?n �?�?nh; chất lượng giáo dục không ngừng �?ược nâng cao. Đặc bi�?t từ trong khó kh�?n và thử thách bản lĩnh của �?�?i ngũ cán b�? giáo viên nhà trường càng thêm vững vàng.

Qua phong trào thi �?ua �??Hai t�?t�?�, nhiều thầy giáo �?ược tặng giấy khen của Ty giáo dục Vĩnh Linh như: thầy giáo Thái T�?ng Ly, thầy giáo Vũ Đoá, thầy giáo Nguy�?n Đình Hân, thầy giáo Nguy�?n V�?n Chung, thầy giáo Nguy�?n Đ�?ng Di và nhiều thầy giáo, cô giáo khác. M�?t s�? các thầy cô �?ã phấn �?ấu, khẳng �?�?nh �?ược n�?ng lực của mình, sau này giữ các chức vụ cao trong ngành giáo dục như thầy giáo Thái T�?ng Ly, thầy giáo Vũ Đoá. Trường �?ược Ty giáo dục Vĩnh Linh khen vì �?ã có thành tích trong phong trào thanh toán nạn mù chữ và nâng cao chất lượng giáo dục. L�?p học sinh tiền thân, sản phẩm �?ầu tay trong giai �?oạn �?ầu lập trường nhiều người sau này �?ã trư�?ng thành giữ các chức vụ chủ ch�?t trong Đảng, Chính quyền, �?oàn th�? hay phục vụ trong quân �?�?i như: Nhà giáo ưu tú Dương Ngọc Trai �?? Nguyên thường vụ huy�?n uỷ Vĩnh Linh, nguyên Phó Chủ t�?ch Uỷ ban nhân dân Huy�?n Vĩnh Linh; ông Nguy�?n Đức Anh - Nguyên Huy�?n uỷ viên, nguyên Bí thư Đảng uỷ xã Vĩnh Kim, bà Nguy�?n Th�? Lý �?? Nguyên �?ại bi�?u Qu�?c h�?i Khoá IV, nguyên Phó chủ t�?ch UBND huy�?n Vĩnh Linh, bà Nguy�?n Th�? Thuyền �?? Nguyên Chủ t�?ch h�?i phụ nữ Huy�?n Vĩnh Linh, �?�.

 
   


Sự nghi�?p giáo dục Vĩnh Kim, Đảng, Chính quyền, nhân dân Vĩnh Kim mãi mãi không quên và ghi nhận những c�?ng hiến to l�?n của �?�?i ngũ các thầy giáo, cô giáo l�?p tiền b�?i. Những người thầy cô giáo ấy �?ã �?ặt nền móng cho sự nghi�?p giáo dục xã nhà, là hi�?n thân cho những phẩm giá cao quý, �?ức hy sinh không biết m�?t mỏi vì sự nghi�?p tr�?ng người những n�?m �?ầu trường m�?i thành lập. Các thầy cô thực sự là những tấm gương ngời sáng cho các thế h�? thầy cô giáo sau này noi theo và �?�? lại cho sự nghi�?p giáo dục Vĩnh Kim m�?t nền tảng vững chắc, �?ánh dấu m�?t giai �?oạn hình thành, phát tri�?n trong truyền th�?ng �?i lên của nhà trường.

    Thầy giáo Thái T�?ng Ly hi�?u trư�?ng �?ầu tiên của trường TH Vĩnh Kim

 

 

Giấy, bằng khen của thầy giáo Thái T�?ng Ly

CHƯƠNG II

TRƯ�?NG H�?C TH�?I KỲ ĐẤT NƯ�?C C�? CHIẾN TRANH

TỪ N�?M 1965 ĐẾN N�?M 1973

 

I. GIAI ĐOẠN TỪ N�?M 1965 ĐẾN N�?M 1967

 

Sau mười n�?m thành lập k�? từ 1954 �?ến 1964 trường cấp I Vĩnh Kim �?ã gặt hái �?ược những thành công và khẳng �?�?nh �?ược v�? thế của mình trong h�? th�?ng các trường thu�?c khu vực Vĩnh Linh. Dù �?ược thành lập mu�?n hơn so v�?i trường cấp I song �?ến giai �?oạn này trường Mẫu giáo và trường cấp II Vĩnh Kim cũng cơ bản �?ược hình thành và �?ã �?i vào �?n �?�?nh. Trường Mầm non thành lập vào n�?m 1960, trường cấp II �?ược thành lập vào n�?m 1959. Trường cấp II ban �?ầu v�?i cái tên: trường cấp II nông nghi�?p Vĩnh Kim �?ã �?ón nhận học sinh t�?t nghi�?p cấp I lên học, chấm dứt tình trạng học sinh t�?t nghi�?p cấp I phải gửi �?i xã khác �?�? học.

Tình hình �?�?a phương sau 10 n�?m xây dựng và phát tri�?n, từ hai bàn tay trắng nay cái �?ói cơ bản �?ã �?ược �?ẩy lùi, cu�?c s�?ng người dân �?ang ngày m�?t �?�?i sắc. Vĩnh Kim vinh dự �?ược khu vực Vĩnh Linh chọn là nơi thí �?i�?m thực hi�?n cu�?c vận �?�?ng �??Cải cách quản lí hợp tác xã, cải tiến kĩ thuật vòng m�?t�?�. H�? th�?ng chính tr�? �?�?a phương �?ược �?n �?�?nh; công tác qu�?c phòng an ninh �?ược củng c�?; mọi mặt v�?n hoá y tế ngày càng phát tri�?n, sức khoẻ người dân �?ược quan tâm ch�?m sóc góp phần tích cực trong vi�?c xây dựng con người m�?i, nếp s�?ng m�?i trong từng gia �?ình, thôn xóm. Màu xanh trên quê hương �?ang dần �?ược h�?i sinh.

Có th�? nói rằng những n�?m �?ầu làm �?n hợp tác �?ã tạo cho bức tranh của nông thôn miền Bắc nói chung và Vĩnh Kim nói riêng tràn những sắc màu và hơi th�? của cu�?c s�?ng. Những thành tựu ban �?ầu, những bư�?c �?�?t phá quan trọng làm thay �?�?i �?ời s�?ng chính tr�?, kinh tế, v�?n hoá của �?�?a phương �?ó là cơ s�? �?�? �?ến n�?m 1967, xã Vĩnh Kim vinh dự �?ược Nhà nư�?c phong tặng danh hi�?u Anh hùng lao �?�?ng. Thầy trò trường cấp I Vĩnh Kim ngập tràn trong niềm vui v�?i những �?�?i thay của quê hương, niềm vui v�?i những thành quả giáo dục �?ã �?ạt �?ược trong những n�?m �?ầu trường m�?i thành lập. Dù chưa nhiều và còn lắm khó kh�?n song nó �?ã ghi nhận và khẳng �?�?nh m�?t sự c�? gắng vượt bậc của �?�?i ngũ các thầy cô giáo, học sinh của nhà trường. Đ�?ng thời nó cũng khẳng �?�?nh �?ược v�? trí xứng �?áng, vai trò l�?ch sử trong công tác giáo dục của �?�?a phương.

Tư�?ng chừng những thành quả ban �?ầu �?ó cùng v�?i bài học kinh nghi�?m �?ược rút ra từ thực ti�?n công tác của mình sẽ hứa hẹn m�?t bư�?c phát tri�?n m�?i trong chặng �?ường sắp t�?i. Song chiến tranh �?ã cư�?p �?i sự bình yên, tất cả dường như phải tạm khép lại �?�? cho truyền th�?ng nhà trường lần gi�? sang trang m�?i như m�?t dấu son ngời sáng mãi mãi không bao giờ phai. Đó là vào n�?m 1964, giặc Mỹ leo thang bắn phá miền Bắc, quê hương Vĩnh Kim nói chung, trường cấp I Vĩnh Kim nói riêng phải ch�?u trong cảnh bom cày �?ạn réo. Cùng m�?t lúc, bom trên trời thả xu�?ng, pháo ngoài bi�?n bắn vào. Mái trường thân yêu nơi bao n�?m �?ược sư�?i ấm trong tình cảm yêu thương, ấm áp của thầy trò, nơi c�?i ngu�?n xây �?ắp những ư�?c mơ, nơi gửi gắm niềm tin và khát vọng cho các thế h�? tương lai của quê hương giờ �?ây cũng tr�? thành mục tiêu bắn phá của kẻ thù. Từ �?ây k�? từ n�?m học 1964 �?? 1965 trường phải chuy�?n hình thức t�? chức dạy học từ thời bình sang thời chiến. N�?m học này, trường do thầy giáo Khâm Ba làm hi�?u trư�?ng. Được m�?t n�?m, do yêu cầu công tác, thầy chuy�?n �?i nơi khác và hai n�?m học tiếp �?ó từ n�?m 1965 �?ến n�?m 1967 trường do thầy giáo Tr�?nh Đình Nhàn làm hi�?u trư�?ng. Đến thời �?i�?m này quy mô trường �?ã l�?n, trường có bảy l�?p v�?i bảy giáo viên. Do thiếu về �?�?i ngũ và phòng học nên vi�?c b�? trí s�? học sinh trong m�?i l�?p khá �?ông, có l�?p lên t�?i gần 60 em và có từ hai �?ến ba �?�? tu�?i các em cùng học. Đi�?m trường lúc này vẫn �?óng �? nơi cũ cạnh �?ình làng (Xóm Đông). Song tất cả �?ó giờ �?ây cũng ch�? là dấu tích của những kỷ ni�?m.

Thực hi�?n chủ trương của Đảng, chính quyền �?�?a phương, thầy trò trường cấp I Vĩnh Kim lại ngậm ngùi chia tay v�?i mái trường thân yêu phân tán �?i nhiều nơi �?�? học. Bờ tre, nhà dân, những c�?n hầm sâu trong lòng �?ất cũng tr�? thành l�?p học. Các thầy cô giáo ngoài vi�?c vận �?�?ng học sinh �?i học, nhóm l�?p �?�? dạy còn tham gia tích cực vào các  hoạt �?�?ng sản xuất, cầm súng chiến �?ấu bảo v�? quê hương. Vi�?c t�? chức dạy học thật bao n�?i khó kh�?n. Học sinh viết bài bằng bút lá tre chấm mực, �?êm học bài bằng thẻ �?u�?c, dầu s�? vì dầu rất hạn chế; sách v�? không �?ủ, tr�?m bề thiếu th�?n r�?i �?ến chuy�?n máy bay �?êm ngày �?ánh phá, tính mạng thầy cô giáo và học sinh không th�? nói trư�?c �?ược. H�?i �?�?ng trường lúc này ngoài thầy giáo  Tr�?nh Đình Nhàn làm hi�?u trư�?ng còn có các thầy cô giáo trực tiếp giảng dạy, �?ó là: thầy Dung, thầy Đức, cô Tuyên, thầy Đi�?m, thầy Hân, thầy Doãn, cô Phong. Lương thầy cô giáo m�?i tháng ch�? 30 �?�?ng, các thầy cô giáo ngoài xã �? lại trong nhà dân, cùng lao �?�?ng, cùng �?n, cùng �? v�?i dân. Tại các �?i�?m học lúc bấy giờ, các thầy cô giáo  phải chủ �?�?ng về thời gian và chương trình �?�? dạy. Trư�?c m�?i bu�?i dạy, thầy thấp thỏm xem em nào �?ã �?ến - em nào chưa, sau m�?i bu�?i dạy thầy lại lo lắng em nào �?ã về �?ược t�?i nhà - em nào còn �? lại dọc �?ường. Chưa nói �?ến lúc �?ang dạy máy bay Mỹ �?ến �?ánh phá. Người thầy giáo lúc bấy giờ là sự h�?i tụ phẩm chất của m�?t người cha, m�?t người thầy và người chiến sĩ. Đức tính hy sinh �?ó các thầy thật xứng v�?i sự tôn vinh của Bác: Các thầy cô giáo là �??những anh hùng vô danh trên mặt trận tư tư�?ng v�?n hoá�?�.

Trong ác li�?t của chiến tranh, cái mất, cái còn ch�? cách nhau gang tấc. Tính bình quân có �?ến hàng tấn bom �?ạn của kẻ thù chia cho �?ầu m�?i người dân xã Vĩnh Kim. Song mọi hoạt �?�?ng dạy, học của nhà trường vẫn �?ược di�?n ra m�?t cách bình thường. Các phong trào thi �?ua �??Hai t�?t�?� vẫn luôn �?ược phát �?�?ng �?ến tận m�?i giáo viên và học sinh. V�?i khẩu hi�?u �??Gióng tr�?ng Bắc Lý, n�?i sóng Hiền Lương, n�? lực phi thường, giành cờ Hai t�?t�?� �?ược quán tri�?t sâu r�?ng và �?ược giáo viên, học sinh nhà trường hư�?ng ứng tích cực. Dù trong bom rền, �?ạn rít, dù trong lửa �?ạn chiến tranh, tiếng giảng bài của thầy, tiếng trả bài của trò, tiếng hát ca vẫn r�?n ràng sau luỹ tre xanh, �?ường làng ngõ xóm và tận sâu dư�?i những c�?n hầm sơ tán.

Điều nhận ra rằng: chính từ trong khoảnh khắc của n�?m tháng chiến tranh ác li�?t �?ó mà trang giáo án của thầy càng �?ượm nét, lung linh cao quý hơn �? mặt tình cảm. B�?i nếu hôm qua nó ch�? thấm có m�? hôi, nư�?c mắt của công sức lao �?�?ng vất vả thì hôm nay nó còn thấm thêm cả máu và nư�?c mắt của những mất mát �?au thương mà chiến tranh gây ra. Hơn thế nữa, tình cảm bạn bè, người thân, tình yêu quê hương, �?ất nư�?c �?i vào bài giảng của thầy càng sinh �?�?ng hơn. Cũng từ trong  thử thách của n�?m tháng chiến tranh �?ó mà bản lĩnh, tình yêu ngành, yêu nghề của �?�?i ngũ càng �?ược tôi luy�?n, mài giũa thêm sâu sắc. Nó khẳng �?�?nh rõ hơn giá tr�? l�?ch sử, tính nhân v�?n cũng như phẩm chất trong sáng, �?ẹp �?ẽ, cao cả của �?�?i ngũ các thầy cô giáo.

Các thế h�? nhà trường hôm nay có th�? nào quên �?ược trong truyền th�?ng của mình �? m�?t giai �?oạn l�?ch sử có cả hình ảnh của vòng lá nguỵ trang theo thầy trò �?ến l�?p và cả hình ảnh của chiếc mũ rơm cũng �?ã tr�? thành �??câu chuy�?n thần kì�?� của dân t�?c như m�?t nhà thơ �?ã nói. Chúng ta lại càng không th�? quên trong hành trình vun �?ắp xây dựng truyền th�?ng của mình còn có cả hình ảnh của những bao khoai khô tự tay các em �?ùm gói cùng những lá thư viết tay nét chữ còn run từ vùng khói lửa gửi �?ến các chú b�? �?�?i �? �?ảo C�?n Cỏ xa xôi như củng c�? thêm sức mạnh và niềm tin vào ngày chiến thắng.

 

I. GIAI ĐOẠN TỪ N�?M 1967 ĐẾN 1973

 

Càng b�? thua �?au giặc Mỹ càng tr�? nên xảo quy�?t, tính chất của cu�?c chiến tranh ngày càng tr�? nên phức tạp. Thực hi�?n chủ trương của Đảng, Bác H�? và cũng là thực hi�?n m�?t phần trong t�?ng th�? chiến d�?ch giải phóng MiềnNamth�?ng nhất �?ất nư�?c. Từ tháng 7 n�?m 1966 m�?t cu�?c �??Trường chinh�?� có m�?t không hai trong l�?ch sử dân t�?c �?ó là vi�?c khu vực Vĩnh Linh �?ưa hơn ba vạn học sinh  ra các t�?nh phía Bắc �?�? học tập, trong �?ó có gần 400 con em Vĩnh Kim. Như vậy m�?t lần nữa thầy trò trường cấp I Vĩnh Kim lại phải ngậm ngùi chia tay v�?i �?ất mẹ, chia tay mái trường thân yêu phân tán �?i nhiều nơi �?�? học. Tân Kì (Ngh�? An), Thanh Hoá, Ninh Bình, Nam Hà, Thái Bình tr�? thành quê hương thứ hai dang tay che ch�?, chia sẻ �?au thương, cay �?ắng ngọt bùi �?�? cùng nhà trường tiếp tục công tác giảng dạy và học tập.

Cu�?c trường chinh kéo dài gần hai n�?m, chia thành nhiều �?ợt. Đợt m�?t �?i vào ngày 24 tháng 12 n�?m 1966 v�?i s�? lượng 32 em chủ yếu là con em gia �?ình chính sách do ông Nguy�?n Viết Sơn cùng thầy giáo Nguy�?n Quang Đức phụ trách ra Thanh Hoá. Thời gian �?ầu các em �?n �?, sinh hoạt theo trại sau �?ó chuy�?n hẳn về nhà dân. Đợt hai xuất phát vào ngày 13 tháng 7 n�?m 1967 bao g�?m 293 học sinh cấp I và 100 học sinh cấp II �?i ra t�?nh Ninh Bình. Đoàn do thầy hi�?u trư�?ng Tr�?nh Đình Nhàn phụ trách cùng các thầy Nguy�?n Đức Luật, thầy Nguy�?n Đức Dung và m�?t s�? thầy, cô giáo khác. Đợt ba xuất phát ngày 15 tháng 10 n�?m 1967 bao g�?m các em chưa �?ủ sức khoẻ �?�? tham gia các �?ợt trư�?c. Đoàn do ch�? Nguy�?n Th�? Hường cùng m�?t s�? thầy cô giáo khác hành trình ra Gia Vi�?n (Ninh Bình). Đợt b�?n là �?ợt �?i vét do ông Nguy�?n Xuân Xuất phụ trách tập kết ra Thái Bình.

Vượt m�?t chặng �?ường dài hơn 550 km dư�?i làn bom �?ạn kẻ thù v�?i các cháu l�?n trong khoảng mười, mười m�?t tu�?i, các cháu bé trong khoảng bảy, tám tu�?i quả là m�?t sự không tư�?ng trong l�?ch sử. Trong cu�?c hành trình �?ó không th�? không tránh khỏi những mất mát thương tâm của thầy và trò, như: Thầy giáo Tr�?nh Đình Doãn, người thầy mẫu mực cùng những n�?m tháng gắn bó v�?i trường cấp I Vĩnh Kim trên �?ường �?ưa học sinh K8 �?i �?ã trúng bom �?ạn giặc Mỹ hy sinh tại �?ất B�? Trạch �?? Quảng Bình và cái chết thương tâm của em Nguy�?n Th�? Quy�?t xóm Thủy Trung. Đây có th�? nói là m�?t mất mát không th�? bù �?ắp �?ược.

Sau kết thúc chiến d�?ch K8, tháng 10 n�?m 1967 kế hoạch K10 �?ược thực hi�?n. Đ�?i tượng �?i trong chiến d�?ch này chủ yếu là người già, trẻ nhỏ và phụ nữ có hai con. Các em �?i �?ợt này l�?n nhất là vỡ lòng. Cu�?c hành trình vượt chặng �?ường 370 km v�?i khoảng thời gian gần m�?t tháng rưỡi m�?i �?ến nơi tập kết. Như vậy cu�?i n�?m 1967 Vĩnh Kim cơ bản �?ã hoàn thành vi�?c tập kết các em học sinh ra các t�?nh phía Bắc �?�? học tập. Cũng từ �?ây cái tên trường cấp I Vĩnh Kim giờ ch�? còn là bi�?u tượng, là khát vọng và niềm tin của thầy, cô giáo và học sinh lúc bấy giờ.

Những ngày �?ầu s�?ng trên �?ất bạn thật khó �?�? di�?n tả hết tâm trạng khi các em còn nhỏ lại lạ thầy, m�?i bạn chưa quen v�?i tập tục, tập quán �?�?a phương, thêm vào �?ó là n�?i nh�? nhà da diết. Song tất cả r�?i cũng qua mau �?�? cho m�?t hành trình m�?i bắt �?ầu.

Trang sử trường cấp I Vĩnh Kim giờ �?ây không phải �?ược viết trên chính quê hương của mình mà �?ược viết trên quê hương của bạn. Các �?�?a phương có học sinh K8 �?, Đảng, chính quyền và bà con của các t�?nh bạn �?ã dành hết sự quan tâm ch�?m sóc cho các em. Sự quan tâm �?ó như tiếp cho các em có thêm sức mạnh, ý chí và ngh�? lực �?�? các em s�?m hoà nhập v�?i cu�?c s�?ng và môi trường học tập m�?i. Đặc bi�?t các thầy cô giáo những người �?�?ng hành cùng các em là ngu�?n �?�?ng viên tinh thần vô cùng to l�?n �?�? chia sẻ giúp các em vượt qua khó kh�?n.

Về vấn �?ề t�? chức dạy học, �? tất cả các t�?nh các em �?ược b�? trí học chung v�?i các bạn �?�?a phương. Các thầy cô giáo cũng �?ược phân �?i các h�?i �?�?ng trường có học sinh K8 �?�? dạy và quản lý các em. Quả là m�?t �?iều kì di�?u. Dù phải xa quê hàng mấy tr�?m cây s�?, dù phải ngậm ngùi trong n�?i �?au thương khi phải xa nhà, xa người thân, xa quê hương, xa mái trường thân yêu như �?ứt từng khúc ru�?t, song v�?n là người con của �?ất lửa anh hùng, lại �?ược thử thách qua khói lửa chiến tranh nên dù �? �?âu và v�?i cương v�? nào �?�?i ngũ thầy cô giáo cũng phát huy t�?t truyền th�?ng của nhà trường. Đặc bi�?t trong những ngày tết �?ến xuân về, thầy trò K8 lại quây quần bên nhau, �?�?ng viên c�? vũ nhau làm sao cho xứng �?áng v�?i quê hương, xứng �?áng v�?i những hy sinh của những người thân �? lại �?ang ngày �?êm �?�?i mặt v�?i kẻ thù.

Có th�? nói những ngày s�?ng trên �?ất bạn các thầy cô như gắn thêm trách nhi�?m khi chính bản thân thầy cô cũng phải gánh những n�?i �?au âm thầm và xa cách. M�?t s�? thầy theo sự phân công của t�? chức �?ã phải xa vợ yếu con thơ hàng mấy n�?m trời m�?i gặp lại. Nhưng m�?i khi có m�?t học sinh K8 có chuy�?n bu�?n là có mặt ngay �?�? an ủi, d�? dành. Khi có m�?t học sinh K8 �?m �?au là có mặt ngay �?�? thu�?c thang, ch�?m sóc. Có th�? nói các thầy cô �?ã lo hết n�?i lo của m�?t người t�?ng ch�? huy, m�?t người cha, người mẹ, người thầy. Chưa nói �?ến vào những tháng hè trường ngh�? học, các �?�?ng nghi�?p t�?nh bạn ngh�? hè v�?i gia �?ình, tham gia các l�?p tập huấn chuyên môn nghi�?p vụ, các thầy cô lại phải lo quản lí các em, vừa t�? chức các hoạt �?�?ng vui chơi �?�? các em quên �?i n�?i nh�? nhà vừa phải lo mượn tài li�?u của �?�?ng nghi�?p �?�? nghiên cứu, học tập nâng cao nghi�?p vụ chuyên môn. V�?i những c�? gắng �?ó nhiều thầy cô giáo �?ã tr�? thành giáo viên dạy giỏi, �?ạt danh hi�?u tiên tiến trên các trường học của t�?nh bạn.

Đ�?i v�?i các thế h�? học sinh các em cũng không ngừng tu rèn �?ức trí, h�?ng say học tập �?�? mong ngày h�?i tụ tại quê nhà. Nhiều học sinh �?ã xứng danh trên �?ất bạn như Nguy�?n Hoà Bình, Dương Ngọc Quế, Nguy�?n Đức Dũng, Nguy�?n Hữu Thông�?�. Có th�? nói những danh hi�?u giáo viên dạy giỏi, học sinh giỏi �?ược các thầy cô giáo và học sinh �?em về cho trường bạn �?ã làm cho hình ảnh của �?�?i ngũ giáo viên, học sinh trường Cấp I Vĩnh Kim thêm �?ẹp �?ẽ, yêu thương và lòng cảm phục trong con mắt của bạn bè.

Cùng v�?i làm t�?t công tác giảng dạy và học tập, những n�?m tháng s�?ng trên �?ất bạn, thầy trò trường cấp I Vĩnh Kim �?ã xây �?ắp �?ược m�?t m�?i tình thắm thiết keo sơn giữa hai quê hương Vĩnh Kim v�?i các xã bạn. Bản lĩnh kiên cường, l�?i s�?ng chân thành, giản d�? cùng v�?i �?ức tính cần cù ch�?u thương, ch�?u khó mà các thầy, cô giáo cùng học sinh th�? hi�?n trên �?ất bạn như là m�?t phần gi�?i thi�?u về hình ảnh của con người Vĩnh Kim anh hùng vùng gi�?i tuyến �?ã �?�? lại dấu ấn sâu �?ậm trong tình cảm bạn bè, làm cầu n�?i cho những cu�?c gặp gỡ �?ầy cảm �?�?ng, sâu nặng nghĩa  tình thắm thiết sau này.

Có th�? nói rằng bảy n�?m dằng dặc xa quê, xa mái trường thân yêu, m�?t khoảng thời gian không dài nhưng sâu thẳm trong kí ức của m�?i thầy cô giáo, học sinh nhà trường là những kỷ ni�?m khó quên. Đây chính là khoảng thời gian �?�? thử thách và chứng tỏ về bản lĩnh, lương tâm và trách nhi�?m của �?�?i ngũ các thầy cô. Đ�?ng thời �?ây cũng là khoảng thời gian �?�? tôn vinh những giá tr�?, những �?óng góp to l�?n của �?�?i ngũ các thầy cô giáo cho sự nghi�?p giáo dục Vĩnh Kim không những trên quê hương mà ngay cả trên �?ất bạn. Thành quả gặt hái �?ược trong những n�?m xa cách �?ó �?�