dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Hình bình hành mien phi,tai lieu Hình bình hành mien phi,bai giang Hình bình hành mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 2/17/2011 12:01:08 PM
Filesize: 0.14 M
Download count: 21
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 VĨNH LÂM

HÌNH BÌNH HÀNH
Người soạn: Nguyễn Thị Hà

I. MỤC TIÊU
Giúp HS củng cố kiến thức về nhận biết, tính chu vi, diện tích của hình bình hành.
Giải toán liên quan đến hính bình hành
II. NỘI DUNG:
II.1: Kiến thức cần ghi nhớ
Hình bình hành có hai cặp cạnh đối diện
song song và bằng nhau

Chu vi: P = ( a + b ) x 2
Diện tích: S = a x h


II.2: Bài tập củng cố kiến thức
Bài tập 1: Hình bình hành ABCD có chu vi 48 cm,
Chiều cao 7 cm, cạnh BC = 9 cm. Hỏi diện tích
Hình bình hành ABCD bằng bao nhiêu?
Hướng dẫn giải:
- Tính nửa chu vi của hình bình hành ABCD
- Tính độ dài cạnh đáy của HBH ABCD
- Tính diện tích HCNBài tập 2: Hành bình hành MNPQ có diện tích 45cm2,
Cạnh NP = 6cm, chiều cao bằng 5cm. Hỏi chu vi
của HBH MNPQ bằng bao nhiêu?
Hướng dẫn giải:
- Tính cạnh đáy của HBH MNPQ.
- Tính chu vi của HBH MNPQ.Bài tập VN:
1. Một miếng đất HBH có chu vi 154m, chiều cao 27cm, cạnh đáy dài hơn cạnh bên 13cm. Tính diện tích của miếng đất đó.

2. Hình chữ nhật ABCD có chu vi bằng
24cm. Hỏi hình bình hành ABNM có diện
tích bằng bao nhiêu?II.3. Từ hình bình hành để dạy các hình liên quan
1: Dạy hình tam giác
Khi các em đã được học bình hành ta có thể dựa vào đó để xây dựng cách tính diện tích hình tam giác.
GV chuẩn bị 2 tam giác bằng nhau, ghép hai hình này lại với nhau như hình vẽ:a
A Bh

D C
a
Dựa vào hình vẽ ta thấy diện tích hình bình hành đúng bằng diện tích 2 hình tam giác bằng nhau đã cho. Mặt khác hình bình hành ABCD có cạnh đáy CD chính là đáy của tam giác nên có độ dài là a. Chiều cao của hình bình hành cũng chính là chiều cao h của hình tam giác nên diện tích hình bình hành ABCD là: a x h.
Vì diện tích hình bình hành gấp đôi diện tích hình tam giác nên diện tích hình tam giác là: 
2: Dạy hình thang
Cách1:(ghép hình)
Cho hình thang ABCD có các kích thước như hình vẽ (hình1)
Ghép thêm một hình thang giống hệt hình thang ABCD, ta được hình bình hành ABCD (hình 2)Hình 1 Hình 2

Diện tích hình bình hành AMND là:
( a + b ) x h
Vì diện tích hình thang ABCD bằng một nửa diện tích hình bình hành AMND nên diện tích hình thang ABCD là:


Cách2:(Chia hình)
Cho hình thang ABCD có các kích thước như hình vẽ
A a B
D H b C

Chia hình thang đã cho thành hai hình tam giác ABC và ADC có chiều cao đều bằng chiều cao hình thang.
Ta có: SABC + SADC = 

Diện tích hình thang ABCD là: 

Bài tập3: Cho hình bình hành ABCD biết AM= 12cm. Trên AB lấy điểm M sao cho BM = AB. Trên DC lấy điểm N sao cho NC = AM. Chiều cao AH = 4cm. Tính diện tích hình thang AMND.
 Hướng dẫn giải:

Vẽ hình:
Độ dài cạnh BM là: 12 x 2 : 3 = 8 (cm)
Độ dài cạnh AM là : 12 - 8 = 4 (cm)
Vì AB = CD mà AM = NC = 4 cm
nên suy ra: Độ dài cạnh DN là : 8 cm
Diện tích hình thang AMND là:  = 24 (cm2)

Bài tập về nhà:
1. Cho hình bình hành ABCD có chu vi là 32cm, cạnh BC = 7cm.
Chiều cao AH = DC.Hỏi hình bình hành ABCD có diện tích bằng bao nhiêu?
Hướng dẫn giải:
Nửa chu vi hình bình hành ABCDlà:
32 : 2 = 16 (cm)
Số đo cạnh đáy DC là: 16 - 7 = 9 (cm)
Chiều cao AH bằng: 9 x  = 6 (cm)
Diện tích hình bình hành ABCD là:
9 x 6 = 54 (cm2)