dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới mien phi,tai lieu Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới mien phi,bai giang Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 12/18/2011 6:55:29 AM
Filesize: 5.08 M
Download count: 197
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
LỊCH SỬ LỚP 5
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP!
Giáo viên: TRẦN MINH VIỆT
I. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng
1. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng đề ra nhiệm vụ gì cho cách mạng Việt Nam?
2. Để thực hiện nhiệm vụ đó quõn v� dõn ta phải làm gì?
Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới
Thứ năm ngày 15 tháng 12 năm 2011
Lịch sử
- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng đề ra nhiệm vụ: Đưa kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn.
- Để thực hiện nhiệm vụ đó cần:
+ Phát triển tinh thần yêu nước
+ Đẩy mạnh thi đua.
+ Chia ruộng đất cho nông dân.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (2 - 1951)
Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới
Thứ năm ngày 15 tháng 12 năm 2011
Lịch sử
Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới
II. Sự lớn mạnh của hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới
1. Sự lớn mạnh của hậu phương sau chiến dịch Biên giới thể hiện trên các mặt như thế nào?
2. Theo em, vì sao hậu phương có thể phát triển vững mạnh như vậy?
3. Sự phát triển vững mạnh của hậu phương có tác động thế nào đến tiền tuyến?
I. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng
Thứ năm ngày 15 tháng 12 năm 2011
Lịch sử
1. Sự lớn mạnh của hậu phương sau chiến dịch Biên giới thể hiện trên các mặt: kinh tế, văn hoá - giáo dục.
+ Kinh tế: Đẩy mạnh sản xuất lương thực, thực phẩm
+ Văn hoá, giáo dục: Các trường đại học tích cực đào tạo cán bộ cho kháng chiến. Học sinh vừa tích cực học tập vừa tham gia sản xuất.
. Xây dựng được xưởng công binh nghiên cứu và chế tạo vũ khí phục vụ kháng chiến.
Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới
Thứ năm ngày 15 tháng 12 năm 2011
Lịch sử
2. Sự lớn mạnh của hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới.
1. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng
2. Hậu phương có thể phát triển vững mạnh như vậy vì cú s? lãnh đạo đúng đắn c?a D?ng v� Bỏc H?, đã phát động phong trào thi đua yêu nước.
3. Tiền tuyến được chi viện đầy đủ sức người, sức của t?o sức mạnh chiến đấu.
Bác Hồ thăm công binh xưởng đầu tiên ở Việt Bắc trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp.
Giáo sư Tôn Thất Tùng giảng bài cho sinh viên
Giáo sư Hồ Đắc Di giảng bài cho sinh viên
Chủ tịch Hồ Chí Minh với sinh viên trường Đại học Y khoa - 1955
Giáo sư Hồ Đắc Di và giáo sư Tôn Thất Tùng
Bộ đội giúp dân cấy lúa trong kháng chiến chống Pháp.
2. Sự lớn mạnh của hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới
Đảng phát động thi đua yêu nước, nhân dân tích cực thi đua.
Hậu phương sản xuất được nhiều lương thực, thực phẩm; đào tạo được nhiều cán bộ.
Tiền tuyến được chi viện đầy đủ, vững vàng chiến đấu.
KHÁNG CHIẾN Th¾ng lîi
Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới
Thứ năm ngày 15 tháng 12 năm 2011
Lịch sử
3. Đại hội chi?n si thi đua và cỏn b? guong m?u to�n qu?c
1. Đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc được tổ chức khi nào?
- Đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc được tổ chức vào ngày 1 - 5 - 1952
2. Ta t? ch?c Đại hội Thi dua nhằm mục đích gì?
- Đại hội nhằm tổng kết, biểu dương những thành tích của phong trào thi đua yêu nước của các tập thể và cá nhân cho thắng lợi của cuộc khỏng chiến.
Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới
Thứ năm ngày 15 tháng 12 năm 2011
Lịch sử
2. Sự lớn mạnh của hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới
1. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng
Bác Hồ với các đại biểu dự Đại hội chiến sĩ thi đua, cán bộ gương mẫu lần thứ nhất.
3. Đại hội thi đua anh hùng và chiến sĩ thi đua lần thứ nhất.
Các anh hùng được Đại hội bầu chọn là:
1. Anh hùng Cù Chính Lan
2. Anh hùng La Văn Cầu
3. Anh hùng Nguyễn Quốc Trị
4. Anh hùng Nguyễn Thị Chiên
5. Anh hùng Ngô Gia Khảm
6. Anh hùng Trần Đại Nghĩa
7. Anh hùng Hoàng Hanh
Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới
Thứ năm ngày 15 tháng 12 năm 2011
Lịch sử
Đại hội đã bầu những anh hùng nào?
Anh hùng
Cù Chính Lan
Anh hùng Nguyễn Quốc Trị
Anh hùng Ngô Gia Khảm
Anh hùng Nguyễn Thị Chiên
Anh hùng Trần Đại Nghĩa
Anh hùng La Văn Cầu
Anh hùng
Hoàng Hanh
Sau năm 1950, hậu phương của ta như thế nào?
Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới
Thứ năm ngày 15 tháng 12 năm 2011
Lịch sử
3. Đại hội thi đua anh hùng và chiến sĩ thi đua lần thứ nhất
2. Sự lớn mạnh của hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới
1. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng
Ghi nhớ
GIỜ HỌC ĐÃ KẾT THÚC, KÍNH CHÀO TẠM BIỆT QUÝ THẦY CÔ GIÁO!